My Account

1/6

Este número és indicatiu del risc del product, sent 1/6 indicatiu de menor risc i 6/6 de major risc.

La Caixa d'Estalvis d'Ontinyent està adherida al Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit espanyol. El Fons garantitza la quantitat màxima de 100.000 euros per depositant en cada entitat de crèdit.


Comptes a la vist

Compte de pagament bàsic

El compte de pagament bàsica és un compte corrent denominat en euros, amb total liquiditat, per a la contractació de la qual no és obligatori contractar altres serveis.

Es tracta d'un compte en euros d'ús personal i no professional, per a persones físiques majors d'edat.

Podran tindre accés a ella les persones que complisquen les següents condicions:

 • Siguen residents legalment a la UE, incloses les que no tinguen un domicili fixe.

 • Sol·licitants d'asil.

 • Les que no tinguen permis de residència pero siga impossible la seua expulsió per raons jurídiques o de fet.

 • No disposen d'altre compte, amb les condicions descrites, que permeta realitzar els mateixos serveis i operacions bancàries en altra entitat a Espanya.

Característiques del Compte

Les principals característiques de un Compte de pagament bàsic són les següents:

 • Pot tenir un o més titulars, que hauran de complir les condicions que s'han descrit prèviament.

 • Sols es permetrà un compte per titular i haurà formalitzar-se el corresponent contracte d'obertura en una oficina, aportant la informació requerida en compliment de la normativa de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

 • Este compte no admet descobert, talonari de xecs ni llibreta.

 • Asociats al mateix, el titular podrà contractar:

 • El servei de banca electrònica, CO.net. A travès d'este servei el titular del compte podrà gestionar-lo i realitzar operacions de pagament, transferències, ordres permanents, etc.

 • Targeta de dèbit, amb la qual es podrà retirar efectiu a dèbit en caixers automàtics i realitzar operacions de pagament amb càrrec al compte.

 • Els titulares d'este compte podràn accedir als següents productes i serveis:

 • Realitzar dipòsits de fons en efectiu en euros.

 • Retirar diners en efectiu en euros a les oficines o caixers de Caixa Ontinyent si es contracta la targeta de dèbit associada a este compte. 

 • Realitzar les operacions de pagament a la Unió Europea que s'indiquen a continuació: 

 • Dèbits domiciliats en euros.

 • Operacions de pagament mitjançant la targeta de dèbit, associada al compte, inclosos pagament en línia.

 • Transferències en euros, incloent ordres permanents, a les oficines de la Caixa o a través de CO.net, sempre que el client contracte el servei de banca electrònica de la Caixa.


Procediment per a l'obertura de un compte de pagament bàsic

Per a contractar este compte, la persona interessada haurà de formalitzar el corresponent contracte d'obertura en una oficina de Caixa Ontinyent i declarar que no disposa de cap altre compte de pagament en altra entitat en Espanya que li permeta realitzar els serveis associats a este compte bàsic.

Per a poder realitzar dita obertura, les persones que residisquen legalment a la UE, incloses les que no tinguen domicili fixe, hauran d'aportar el seu document d'identificació (DNI, Passaport o NIE).

Els sol·licitants d'asil, hauran d'aportar el document acreditatiu de la condició de sol·licitant en tramitació de protecció internacional, també conegut com Targeta Roja, el seu Passaport, si disposa d'este o document d'identitat del seu pais d'orige, així com documentació econòmica sobre l'orige dels fons a rebre (ajudes o prestacions rebudes per part d'ONG’s).

En quant a les persones que no tinguen un permís de residència però la seua expulsió siga impossible per raons jurídiques o de fet, hauran d'aportar la documentació que permeta acreditar la dita situació, com pot ser la sol·licitud de la concessió del dret d'asil, mitjançant el comprobant de sol·licitud sellat per la Policia Nacional unit al seu passaport, document expedit per la Policia Nacional de sol·licitant d'asil, document acreditatiu de que s'haja obtés la condició de refugiat i documentació econòmica sobre l'orige dels fons a rebre (ajudes o prestacions rebudes per part d'ONG’s). 

Informació requerida en compliment de la normativa de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.

Règim gratuït per a persones en situació de vulnerabilitat.

El titular no haurà de pagar la comissió de manteniment del compte si acredita que es troba en situació especial de vulnerabilitat o en risc d'exclusió financera, en els termes previstos en el Reial decret 164/2019, de 22 de març, pel qual s'estableix un règim gratuït de comptes de pagament bàsiques.

Per a tindre dret a aquest règim gratuït, tots els titulars i autoritzats del compte hauran d'acreditar que es troben en situació de vulnerabilitat. Per a això, el titular o els titulars hauran de sol·licitar a Caixa Ontinyent el reconeixement del dret al fet que se'ls aplique el règim gratuït i acreditar que els seus ingressos econòmics bruts, computats anualment i per unitat familiar, no superen:

 • Dues vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples de dotze pagues vigent en el moment d'efectuar la sol·licitud, si no està integrat en cap unitat familiar.

 • Dues vegades i mitja aquest indicador si està integrat en una unitat familiar de menys de quatre membres.

 • El triple de l'indicador si es tracta d'una unitat familiar de quatre o més membres o que tinga reconeguda la condició de família nombrosa, o si es tracta d'una unitat familiar que tinga en el seu si a una persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent reconegut oficialment.

A més, cap dels integrants de la unitat familiar podrà ser titular, directa o indirectament, de cap dret real sobre béns immobles, exclosa l'habitatge habitual, ni ostentar titularitat real de societats mercantils.

Per a la determinació del concepte d'unitat familiar s'estarà al que s'estableix la Llei 35/2006 de l'Impost de la Renda de les Persones Físiques. No obstant això, a aquest efecte, tindran la mateixa consideració les parelles de fet constituïdes de conformitat amb els requisits que els anaren exigibles, que els cònjuges no separats legalment.

El titular, o titulars i autoritzats, hauran d'aportar a Caixa Ontinyent la següent informació de totes les persones que conformen la unitat familiar:

 • Nombre de persones que componen la unitat familiar, aportant el llibre de família o document acreditatiu de la inscripció com a parella de fet.

 • Percepció dels ingressos, per a l'acreditació dels quals cadascun dels seus membres haurà d'aportar algun dels següents documents:

 • Certificat de rendes i, si escau, certificat de l'Impost de Patrimoni, de l'últim exercici tributari.

 • Últimes tres nòmines percebudes.

 • Certificat de prestacions o subsidis per desocupació, expedit per l'entitat gestora, en el qual figure la quantia mensual percebuda.

 • Certificat dels salaris socials, rendes mínimes d'inserció o ajudes anàlogues d'assistència social concedides per les comunitats autònomes i les entitats locals.

 • En cas de treballadors per compte propi, certificat expedit per l'òrgan gestor en el qual figure la quantia mensual percebuda si estiguera percebent la prestació per cessament d'activitat.

Si el titular no disposa d'aquesta documentació, haurà d'aportar un informe emés pels serveis socials de l'Ajuntament en què estiga empadronat, en el qual s'indique la composició de la unitat familiar o en el qual es motive la idoneïtat per a l'accés al règim gratuït del compte de pagament bàsic.

A més, el titular autoritzarà a Caixa Ontinyent perquè aquesta puga obtindre per mitjans telemàtics informació sobre l'absència de titularitat de drets reals sobre béns immobles i de societats mercantils.

Caixa Ontinyent comunicarà al titular el reconeixement o la denegació de la condició de gratuïtat per escrit i de manera gratuïta, en el termini màxim de 30 dies des de la data de l'aportació completa de la informació assenyalada. Transcorregut aquest termini sense que Caixa Ontinyent haja remés comunicació al titular, s'entendrà que reconeix la gratuïtat.

El règim gratuït del compte es mantindrà durant un període de dos anys, a comptar des del seu reconeixement. Dos mesos abans que transcórrega aquest termini, Caixa Ontinyent sol·licitarà al titular que actualitze la informació que acredite la seua situació de vulnerabilitat. En qualsevol cas, el titular perdrà el dret al règim gratuït si Caixa Ontinyent verifica que ha deixat d'estar dins del col·lectiu de vulnerabilitat o amb el risc d'exclusió financera.

Procediments de resolució de controvèrsies

Les discrepàncies que pogueren sorgir, relacionades amb el compte de pagament bàsic o serveis associats, podran ser objecte de reclamació conforme al previst en la disposició addicional primera de la Llei 7/2017, de 2 de novembre, relativa a la resolució alternativa en matèria de consum.

És per això que, amb la finalitat d'atendre les reclamacions, Caixa Ontinyent manté a disposició del titular del compte un Servei d'Atenció al Client, al que pot accedir omplint un formulari, disponible a l'adreça electrònica www.caixaontinyent.es, o remetent un escrit dirigit a aquest Servei a l'adreça postal a Ontinyent (46870), Pl. Sant Domingo, 24, o a través de les nostres oficines.

En cas de disconformitat amb la resolució emesa per aquest Servei o si, transcorreguts els terminis establerts per la normativa aplicable, no obtinguera una resolució, el titular podrà dirigir-se al Departament de Conducta de Mercat i Reclamacions del Banc d'Espanya, amb domicili a Madrid ( 28014), carrer Alcalá, 50 en la seua condició d'autoritat supervisora, havent d'aportar per això la documentació justificativa de la tramitació de la seua reclamació davant aquest Servei d'Atenció al Client de Caixa Ontinyent.


T'ajudem?

96 291 91 91
Atenció telefònica
Informació bàsica de protecció de dades de caràcter personal.  
Responsable: Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat d'Ontinyent.
Finalitats: Resoldre dubtes, sol·licitar informació o comunicar algun possible problema amb els nostres serveis.
Legitimació: Execució d'un contracte en cas de ser client. Tractament necessari per a l'aplicació de mesures precontractuals a petició de la resta d'usuaris.
Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
Drets: Podrà exercitar els seus drets reconeguts en matèria de protecció de dades com s'explica en la informació addicional.
Informació addicional: Centre de Privacitat.  

This placeholder prevents its parent from disappearing when emptied
This placeholder prevents its parent from disappearing when emptied