My Account

MORATÒRIA PER AL SECTOR DEL TRANSPORT PÚBLIC DE MERCADERIES I DISCRECIONAL DE VIATGERS AMB AUTOBÚS

Aquesta moratòria constitueix una nova mesura implementada pel Govern per a frenar els efectes que la crisi sanitària derivada de la pandèmia del COVID-19 ha ocasionat en l'àmbit del transport per carretera.

Pots accedir al Reial Decret-llei 26/2020, de 7 de juliol, de mesures de reactivació econòmica per a fer front a l'impacte del COVID-19 en els àmbits de transports i habitatge des d' ací.

Poden sol·licitar la moratòria els clients persones jurídiques i els autònoms, l'activitat empresarial dels quals incloga la realització de transport públic de viatgers o de mercaderies i siguen titulars d'un contracte de préstec, lísing o rènting de vehicles dedicats al transport públic discrecional de viatgers amb autobús i al transport públic de mercaderies, incloent el transport de carbó de centrals tèrmiques, de més de 3,5 tones de massa màxima autoritzada, que estigueren vigents a la data d'entrada en vigor d'aquest reial decret llei, sempre que:

  • a) experimenten dificultats financeres com a conseqüència de la crisi sanitària provocada pel COVID-19, i

  • b) el préstec no haja sigut objecte d'alguna moratòria, legal o convencional. No obstant això, quan el contracte ja haja sigut objecte d'alguna moratòria, legal o convencional, amb una duració inferior a 6 mesos, el deutor o arrendatari podrà beneficiar-se d'aquesta nova moratòria durant el temps restant fins a aconseguir un total de 6 mesos.

No serà aplicable la moratòria en el supòsit d'aquells autobusos vinculats a la prestació d'un servei públic de transport regular de viatgers d'ús general en el marc d'un contracte amb una Administració Pública o subjectes a obligacions de servei públic, en la data d'entrada en vigor d'aquest reial decret llei.

Es considera que existeixen dificultats financeres a conseqüència de l'emergència sanitària a aquest efecte, quan l'autònom o persona jurídica haja patit en la mitjana mensual dels mesos de març a maig de 2020 una reducció d'ingressos o facturació d'almenys un 40% respecte a la mitjana mensual dels mateixos mesos de l'any 2019.

No es considerarà que existeixen dificultats financeres a conseqüè de l'emergència sanitària, a efectes del previst en l'apartat a), quan:

  • *) El préstec, lísing o rènting la moratòria del qual se sol·licita havent sigut objecte d'impagament total o parcial d'alguna de les seues quotes des d'abans de l'1 de gener de 2020, a l'entrada en vigor d'aquest reial decret llei es trobe en mora.

  • **) S'hauria declarat el concurs del deutor amb anterioritat a l'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 

Pots presentar la sol·licitud de moratòria des d'aquest moment i fins al 29 setembre, termini fixat en les Directrius de l'Autoritat Bancària Europea sobre les moratòries legislatives i no legislatives dels reembossaments de préstecs aplicades a la llum de la crisi del COVID-19 (*EBA/*GL/2020/02) o fins a les ampliacions d'aquest termini que, si escau, pogueren establir-se.

A l'hora de presentar la sol·icitud és imprescindible aportar la següent documentació:

  • a) En el cas d'autobusos, Declaració responsable de no estar vinculats a la prestació d'un servei públic de transport regular de viatgers d'ús general en el marc d'un contracte amb una Administració Pública o subjectes a obligacions de servei públic en la data d'entrada en vigor del Reial decret llei 26/2020.

  • b) L'acreditació de la reducció dels ingressos o la facturació es realitzarà mitjançant l'aportació de la informació comptable que ho justifique, podent fer-se a través de la còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes; del llibre diari d'ingressos i despeses; del llibre registre de vendes i ingressos; o del llibre de compres i despeses.

Els treballadors autònoms que no estiguen obligats a portar els llibres que acrediten el volum d'activitat, hauran d'acreditar la reducció exigida per qualsevol mitjà de prova admés en dret. A més, hauran d'acompanyar una declaració jurada en la qual es faça constar que es compleixen tots els requisits exigits per a causar dret a aquesta prestació.

La seua sol·licitud no podrà ser acceptada sense la presentació de la documentació completa ací indicada.

Una vegada realitzada la sol·licitud i rebuda tota la documentació, l'entitat verificarà el compliment dels requisits i procedirà a l'aplicació de la moratòria.

La moratòria tindrà un termini màxim que, sumat al de la moratòria legal i convencional, no supere els 6 mesos.

Consisteix en l'ajornament de la part de la quota relativa al capital del préstec durant el termini de la moratòria. Durant aquest termini el client abonarà la part dels interessos. El capital no amortitzat durant el període de carència s'abonarà, a elecció del beneficiari, mitjançant:

  • a) La redistribució de les quotes sense modificació del termini de venciment i sense alterar el tipus d'interés aplicable, o

  • b) l'ampliació del termini de venciment en un nombre de mesos equivalent a la duració de la moratòria.

Pot consultar el Reial Decret-llei 26/2020, de 7 de juliol, de mesures de reactivació econòmica per a fer front a l'impacte del COVID-19 en els àmbits de transports i habitatge.

La sol·licitud de la moratòria i tota la documentació necessària ha d'enviar-se a través de l'opció disponible en l'apartat "Utilitats" de la Banca Electrònica, "Adjuntar Documentació".

En el cas de no disposar de Banca Electrònica o davant qualsevol dubte que et puga sorgir, emplena el formulari de contacte i t'informarem dels pròxims passos.

This placeholder prevents its parent from disappearing when emptied

Informació bàsica de protecció de dades de caràcter personal.
Responsable: Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat d'Ontinyent.
Finalitats: Gestionar la relació comercial atenent a les diferents sol·licituts d'informació.
Legitimació: Consentiment de l'interessat.
Destinataris: No se cediran dades a tercers, except obligació legal.
Drets: Podrà exercitar els seus drets reconeguts en matèria de protecció de dades com s'explica en la informació addicional.
Información adicional:Política de Privacitat. *

En compliment amb el Reglament (UE) 2016/679 i la Lley Orgànica 3/2018 l'informem de que el Responsable del tractament de les seues dades és CAIXA D'ESTALVIS I MONT DE PIETAT D'ONTINYENT amb el que podrà posar-se en contacte a través del seu Delegat de Protecció de Dades en el següent email: dpo@caixaontinyent.es. Tractarem les seues dades personals amb la finalitat de donar compliment a obligacions legals i donar complimient a la seua sol·licitud de moratòria hipotecària. La legitimació per a l'ús de les seues dades està basada en el compliment d'obligacions legals i l'execució del contracte. No se cediran les dades facilitades a tercers, salvo obligació legal. Vosté podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició, limitació del tractament, supressió o dret a l'oblit, a no ser objecte de decissions individualitzades automatitzades i portabilitat de les dades a través de formularis nostres o utilitzant les de l'Agència Espanyola de Protecció de dades signades electrònicament o acompanyades d'una còpia del DNI o document identificatiu equivalent dirigit al correu electrònic dpo@caixaontinyent.es o mitjançant correu postal (per escrit i signat) a Pl. Sant Domingo, 24, 46870 Ontinyent (València). Si ho desitja, pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a través de la nostra pàgina web. Se li informa, així mateix, del seu dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Així mateix, si no complira els requisits legals que li qualificaren estar en situació d'especial vulnerabilitat econòmica, l'informem que, des de *Caixa Ontinyent, estarem a la seua disposició per a estudiar una solució personalitzada al seu cas i poder així adoptar les mesures oportunes per a pal·liar la seua situació.

Caixa Ontinyent amb domicili social en Pl. Sant Domingo, 24, 46870 Ontinyent, amb el NIF G46002796, inscrita en el Registre Mercantil de València, tom 9854, llibre 7136, de la Secció General del Llibre de Societats, foli 190, full V-18091.