My Account

Política de Salvaguarda d'Actius


Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat d'Ontinyent, té externalitzada la salvaguarda d'instruments financers en CECABANK, S.A., com a conseqüència a continuació es detalla la Política resumida de Salvaguarda d'Actius de Cecabank.

En compliment de la normativa aplicable, Cecabank ha adoptat les mesures oportunes per a salvaguardar els drets de propietat dels seus clients. Estes mesures es contenen en la Política de Cecabank per a la Salvaguarda d'Actius, que es resumix a continuació:

  1. Distinció d'actius propis i de clients. Cecabank té establida en el seu sistema informàtic una estructura de comptes de valors que permet diferenciar els instruments financers per compte propi dels instruments financers dels clients, i dins d'estos, identifica els actius propietat de cada un d'ells.

  2. Conciliació de comptes. Cecabank garantix l'exactitud dels registres interns d'instruments financers propietat dels clients respecte als tercers en el del qual poder obren, realitzant els processos de conciliació necessaris en atenció al tipus d'instrument financer i el tipus de mercat (nacional o internacional).

  3. Selecció de subcustodis. Cecabank utilitza subcustodis per a realitzar l'operativa de liquidació i custòdia en els distints mercats internacionals on realitzen operacions els seus clients. Els criteris de selecció d'estos subcustodis són: reconegut prestigi; experiència i solvència a nivell mundial;seu en països amb reglamentació i supervisió específica en matèria de tinença i custòdia d'instruments financers; elevats volums de custòdia en els seus mercats de referència.En el cas de dipòsit d'instruments emesos als Estats que no pertanyen a la Unió Europea, els subdipositaris designats podran requerir, al seu torn, la utilització de subcustodis locals o dipositaris centrals subjectes a la regulació i supervisió d'estos països no membres de la Unió Europea. En este cas, s'adverteix que els drets del client sobre els instruments poden ser diferents dels que ostentaria si estiguessen subjectes a la legislació d'un Estat membre. Els comptes oberts en els subdipositaris internacionals són de tipus global,de manera que la insolvència del subdipositari, amb l'oportú inici del procediment d'insolvència i / o el nomenament d'administradors o liquidadors, podria comportar, si s'escau, restriccions temporals a la disponibilitat , deteriorament del valor o fins i tot la pèrdua dels instruments financers del client o dels drets derivats dels propis instruments.

  4. No utilització dels instruments financers dels clients. Cecabank no utilitza elsinstruments financers la tinença dels quals ostenta per compte dels seus clients per a operacions de finançament de la seua activitat de compte propi. Els moviments d'instruments financers estan basats únicament en instruccions realitzades pels clients.En el cas que Cecabank establisca acords amb tercers dels que es derive la utilització dels instruments financers dels clients, haurà d'obtindre's el previ consentiment exprés dels clients; a més, l'ús dels instruments se cenyirà ales condicions especificades i aprovades pel client.Si els instruments es mantenen en un compte global, Cecabank haurà de complir, a més, amb requisits addicionals de protecció dels interessos del client.

  5. Control del compliment de la Política. Cecabank ha dissenyat un sistema decontrols per a analitzar el compliment d'esta Política.

  6. Transparència. Cecabank proporcionarà informació addicional als seus clientssobre els aspectes rellevants en matèria de salvaguarda d'actius, a la seuasol·licitud.

  7. Sistema de garantia. Cecabank està integrada en el Fons de Garantia deDipòsits (FGD) d'entitats de crèdit. Aquest FGD té per objecte garantir elsdipòsits en diners i en instruments financers amb l'abast previst en el ReialDecret Llei 16/2011, de 14 d'octubre.