My Account

informació per a  inversors 

Govern corporatiu

   

assemblea general

Es l'òrgan que assumeix el suprem govern i decisió de  Caixa Ontinyent, representa els interessos generals de l'àmbit d'actuació i està integrada per una representació plural de la societat que va renovant-se periòdicament.

Reglament 

Assemblea General

Reglament Assemblea General

Informació sobre Assemblees Generals


Al següent enllaç li oferim informació sobre l'Assemblea General referida a:


- Exercici de dret d'informació.

- Convocatòria i ordre del dia.


- Textos complets de les propostes d'acord a adoptar i de la documentació disponible.

- Informació sobre el desenvolupament de las sessions.

consell d'administració                     

És l'òrgan que té encomanat el govern, l'administració, la representació i la gestió financera i d'Obra Social de Caixa Ontinyent, dissenyant les estratègies, disposant l'organització i establint la supervisió i controls pertinents.

Al següent enllaç li oferim informació sobre el Consell d'Administració, la seua composició i el seu reglament de funcionament.

  informe anual de govern corporatiu

D'acord amb el que disposa la Circular del Banc d'Espanya 6/2015, d e17 de noviembre                    


remuneracions

Les remuneracions dels membres del Consell d'Administració i de la Comissió de Control s'arreplegaran en l'informe anual que es publica en esta web 

comissió de control

La Comissió de Control té cura de que la gestió del Consell d'Administració s'emmarque en les linies generals d'actuació assenyalades per l'Assemblea General i en les directrius de la normativa financera, i supervisa els processos electorals.

Al següent enllaç li oferim informació sobre la Comissió de Control, la seua composició i el seu reglament de funcionament:

comissions del consell d'administració                     

El Consell d'Administració té constituïdes en el seu si diverses comissions:
- Comissió d'Inversions, que informa sobre inversions i desinversions de caràcter estratègic i estable.
- Comissió de retribucions i nomenaments, que informa sobre la política de retribucions i incentius per al personal directiu i sobre les dietes per assistència a les sessions dels òrgans de govern, així com sobre el
compliment sobre els requisits d'idoneïtat per a l'exercici dels càrrecs.
- Comissió Mixta de Auditoria, que supervisa els serveis d'auditoria interna, el procés d'elaboració de la informació financera i els sistemes de control intern; vigila, informa i col·labora amb el Consell d'Administració en les seues polítiques i estratègies de gestió i control intern.

Al següent enllaç li oferim informació sobre la Comissió d'Inversions, la seua composició i el seu reglament de funcionament:

Al següent enllaç li oferim informació sobre la Comissió de Retribucions
 i Nomenaments, la seua composició i el seu reglament de funcionament:

Al següent enllanç li oferim informació sobre la Comissió Mixta d'Auditoria, la seua composició i el seu reglament de funcionament.

reglament intern de conducta

El Reglament intern de conducta de Caixa Ontinyent regula les obligacions que, en matèria d'actuació als mercats de valors, assumeixen els membres del Consell d'Administració i de la Comissió de Control,
del Comitè de direcció, d'altres empleats la labor dels quals es relaciona amb aquests mercats i d'altres persones que temporalment hagen d'estar subjectes per la seua participació o coneixement de les
operacions