My Account

govern corporatiu i política de remuneracions

Estructura de govern

Caixa Ontinyent és propietat de la societat en general i, per això, els membres dels seus òrgans de govern representen els interessos generals de la seua zona, actuen amb caràcter col·legiat i exerceixen les seues funcions en benefici exclusiu de l'entitat i de la seua funció social. 

Assemblea general

uns òrgans responsables


Els membres dels òrgans de govern estan subjectes a un règim d'avaluació continuada per garantir que exerceixen les seues funcions amb professionalitat, independència, diligència, lleialtat i sense estar afectats per situacions de conflictes d'interés.  

Estructura

Estructura de govern

Assemblea General
Es l'òrgan suprem de govern i decisió.

Consell d'Administració
És l'òrgan que té encomanat el govern, l'administració, la representació i la gestió financera i d'obra social de l'Entitat.

Comissió de Control
És l'òrgan que vigila i cuida que la gestió del Consell d'Administració  es complix amb la màxima eficàcia i precisió, dins de les línies generals assenyalades per l'Assemblea General i de les directrius emanades de la normativa financera.

Comissió d'Inversions
És una Comissió del Consell d'Administració que informa sobre les inversions i desinversions de caràcter estratègic i estable que realitze l'Entitat.

Comissió de Retribucions i Nomenaments
És una Comissió del Consell d'Administració que informa sobre la política de retribucions dels membres dels òrgans de govern i del personal directiu i sobre el compliment dels requisits d'idoneïtat per a l'exercici dels càrrecs. 

Comissió Mixta d'Auditoria
És una Comissió del Consell d'Administració que assumeix les funcions d'auditoria i de control de riscos. 

Auditoria Interna
És una unitat integrada en l'organització interna que assumeix la vigilància, el seguiment i el control de l'activitat de l'Entitat, així com les relacions amb els auditors externs. 
Antigua sede Caixa Ontinyent
D'acord amb la normativa i  les disposicions estatutàries, tots els nomenaments de membres de Consell d'Administració i de la Comissió de Control com també del Director General i assimilats han de comptar amb l'Informe favorable de la Comissió de Retribucions i Nomenaments.