My Account

govern corporatiu i política de remuneracions

Processos electorals

D'acord amb la legislació aplicable, Caixa Ontinyent celebrarà pròximament el procés per a la renovació parcial dels membres dels seus òrgans de govern, que s'ajustarà a les normes previstes al seu Reglament Electoral, enmarcades a les disposicions dels seus Estatuts Socials, legislació autoròmica i estatal sobre caixes d'estalvis i, amb caràcter supletori, a l'ordenament general de l'Estat.


proceselectoral@caixaontinyent.es  . Normativa aplicable en processos electorals

  . Circumscripcions electorals

D'acord amb el que disposen els articles 10 i 27 del Reglament Electoral d'aquesta Entitat, la Comissió de Control va determinar, en la sessió del 19 de juny passat, la configuració de les circurmscripcions electorals aplicables a aquest procés, per als grups de representació dels impositors i impositores i de les corporacions municipals.

Esta determinació va ser autoritzada per la Secretaria Autonòmica de Model Econòmic i Finançament per resolució de data 21-07-2023.


Obertura del Procés Electoral


El Consell d'Administració de Caixa Ontinyent ha acordat, a la seua sessió del 06-09-2023, l'inici del procés per a la renovació parcial dels membres dels seus òrgans de govern, conforme a les disposicions legals i estatutàries.

Este Procés Electoral es desenvoluparà en dos fases:
   1.- Procés per a la designació i elecció dels Consellers o Conselleres Generals, que serà dirigit i supervisat per la Comissió Electoral.

   2.- Procés per a l'elecció dels membres del Consell d'Administració i de la Comissió de Control, que serà dirigit per la Comissió de Retribucions i            Nomemanments i supervisat per la Comissió Electoral.

Així mateix, s'han d'elegir els membres de la Comissió Delegada de l'Assemblea General, que estará integrada per cinc dels seus membres.
Publicació del Calendari Electoral

Conforme al que disposa l'article 9,2 del Decret 51/2016, de 29 d'abril del Consell, pel qual es desenvolupa el Text Refòs de la Llei sobre Caixes d'Estalvis, aprovat pel Decret Legislatiu 1/1997, de 23 de juliol del Consell, es publica el calendari electoral aplicable a l'actual procés de renovació parcial dels órgans de govern d'esta Entitat, que ha estat aprovat per la Comissió Electoral, en la seua sessió del 07 de setembre, i autoritzat per la Secretaria Autonòmica de Finançament, en la seua resolució de data 11-09-2023.


GRUP D'IMPOSITORS -
Subgrup de Compromissaris o Compromissàries

D'acord amb el que disposa la Secció Tercera del Reglament electoral d'esta Caixa, els Consellers i Conselleres Generals d'este subgrup s'elegiran mitjançant compromissaris i compromissàries que seran designats per sorteig davant Notari.

Podran ser Compromissaris o Compromissàries, els impositors i les impositores idonis de l'Entitat, i per això han de complir els següents requisits:
   a) Ser persona física, major d'edat i no estar incapacitat.
   b) Tenir residència habitual en la zona d'activitat de Caixa Ontinyent.
  c) Tenir la condició d'impositor o impositora amb, al menys, dos anys d'antiguitat en el moment de l'elecció, així com haver mantingut, en el                   semestre natural anterior a l'inici del procés, un saldo mitjà en comptes no inferior a 500 euros, considerant a l'efecte comptes corrents,                     d'estalvi i a termini.GRUP D'IMPOSITORS 
Subgrup de grans Impositors i Impositores

Conforme al que disposa la Secció Segona del Reglament electoral d'esta Caixa, els Consellers i Conselleres Generals d'este subgrup seran designats per sorteig davant Notari d'entre els components de la llista de grans impositors i impositores.

Es consideren grans impositors i impositores, els impositors i impositores idonis que hagen mantingut en els dos últims anys un saldo mitjà en comptes superior a quatre vegades el saldo mitjà dels dipòsits de clients de la circumscripció corresponent.GRUP DE GENERALITAT VALENCIANA

Conforme al que disposa el Capítol Segon del Reglament electoral d'esta Caixa, els Consellers i Conselleres Generals d'este grup de representació seran designats directament per Les Corts Valencianes segons les seues normes de funcionament, conforme principi de proporcionalitat en funció de la importància numèrica dels grups parlamentaris, entre persones de reconeguda competència, prestigi i experiència en l'àrea de l'economia i les finances, i procurant una composició equilibrada d'homes i dones.GRUP DE CORPORACIONS MUNICIPALS

Conforme al que disposa el Capítol Tercer del Reglament electoral d'esta Caixa, els Consellers i Conselleres Generals d'este grup de representació seran designats directament per les Corporacions Municipals segons les seues normes de funciomanent, conforme al principi de proporcionalitat en funció de la importància númerica dels grups municipals integrants de cadascuna, i procurant una composició equilibrada d'homes i dones.GRUP DE PERSONAL

Conforme al que disposa el Capítol Quart del Reglament electoral d'esta Caixa, els Consellers i Conselleres Generals d'este grup de representació seran elegits, mitjançant un sistema proporcional, pels empleats i empleades fixos en la plantilla, en actiu i, amb una antiguitat mínima de dos anys.GRUP D'ALTRES ENTITATS REPRESENTATIVES D'INTERESOS COLECTIUS 

Conforme al que disposa el Capítol Cinqué del Reglament electoral d'esta Caixa, i el que estableix l'article 12,6 dels Estatuts socials, els Consellers i Conselleres Generals d'este grup de representació seran designats directament per la Fundació Universitària Vall d'Albaida segons les seues normes de funcionament, tot i procurant una composició equilibrada entre homes i dones.PROCLAMACIÓ DE CONSELLERS I CONSELLERES GENERALS  


CONVOCATÒRIA DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURAS  


PROCLAMACIÓ DE CANDIDATURES A MEMBRES DE CONSELL D'ADMINISTRACIÓ, COMISSIÓ DE CONTROL I COMISSIÓ DELEGADA