My Account

govern corporatiu i política de remuneracions

Processos electorals


La renovació dels membres dels òrgans de govern es realitza per meitats cada tres anys, conforme el procediment establert en el reglament electoral.

proceselectoral@caixaontinyent.es

apertura del procés electoral

El Consell d'Administració de Caixa Ontinyent, ha acordat en sessió del 28-11-2019, l'inici del procés electoral per a la renovació parcial dels membres dels seus òrgans de govern.
La Comissió Electoral s'ha constituït com a tal, en sessió del 10-12-2019. El procés es desenvoluparà en dues fases:
1.- Procés per a la designació i elecció de Consellers o Conselleres Generals, que serà dirigit i supervisat per la Comissió Electoral.
2.- Procés per a l'elecció dels membres del Consell d'Administració i de la Comissió de Control, que serà dirigit per la Comissió de Retribucions i Nomenaments i supervisat per la Comissió Electoral.
                       

procés electoral pel grup
d'impositors i impositores
(subgrup de grans impositors i impositores) 

Conforme al que disposa la Secció Segona del Capítol Primer del Títol II del Reglament  d'esta Caixa, els consellers i conselelleres generals d'este subgrup serán designats per sorteig d'entre els components de la llista de grans impositors i impositores.
Es consideren grans impositors i impositores, els impositors o impositores idonis que han mantingut en els últims dos anys un saldo mig en comptes superiors a quatre vegades el saldo mig dels dipòsits de clients de la circumscripció corresponent.

procés electoral pel grup
d'impositors i impositores
(subgrup de compromissaris i compromissàries)


Conforme al que disposa la Secció Tercera del Capítol Primer  del Titol II del Reglament Electoral d'esta Caixa, els consellers i conselleres generals d'este subgrup s'elegirán mitjançant compromissaris i compromissàris designats per sorteig davant Notari.
Podrán ser compromissaris i compromissàries, els impositors i impositores idonis de l'Entitat, i per a d'això han de complir els requisits següents:
a) Ser persona física, major d'edat, i no estar incapacitat.
b) Tindre la residència habitual en la zona d'activitat de Caixa Ontinyent.
c) Tindre la condició d'impositor o impositora amb, al menys, dos anys d'antiguitat en el moment de l'elecció, com també haver mantés en el semestre natural anterior a l'inici del procés, un saldo mig en comptes no inferior a 500 euros, considerant a l'efecte comptes corrents, d'estalvi i a termini.

procés electoral pel grup de Generalitat Valenciana


Conforme al que disposa el Capítol Segon del Títol II Reglament Electoral d'esta Caixa, els consellers i conselleres  generals d'este grup de representació seran designats directament per Les Corts Valencianes segons les seues normes de funcionament, d'acord al principi de proporcionalitat en funció de la importància numérica dels grups parlamentaris, entre persones de reconeguda competència, prestigi i experiència en l'àrea de l'economia i les finances, i procurant una composició equilibrada entre homes i dones.

procés electoral pel grup de corporacions municipals

Conforme al que disposa el Capítol Tercer del Titol II del Reglament Electoral d'esta Caixa, els consellers i conselleres  generals d'este grup de representació seran designats per les corporacions municipals segons les seues normes de funcionament,  conforme al principi de proporcionalitat en funció de la importància numérica dels grups municipals integrants de cada una, i procurant una composició equilibrada entre homes i dones.

procés electoral pel grup de
personal


Conforme al que disposa el Capítol Quart del Titol II del Reglament Electoral d'esta Caixa, els consellers i conselleres generals d'este grup de representació seran elegits, mitjançant un sistema proporcional, pels empleats i empleades fixes en plantilla, en actiu i, amb una antiguitat mínima de dos anys.

procés electoral pel grup d'altres entitats representatives d'interessos col·lectius

Conforme al que disposa el Capítol Cinqué del Títol II del Reglament Electoral d'esta Caixa, els Consellers i Conselleres  Generales d'este grup de representació seran designats per la Fundació Universitària Vall d'Albaida, conforme a les seues normes internes de funcionament, procurant una composició equilibrada entre homes i dones.