My Account

govern corporatiu
i política de
remuneracions

Presidència

Presidència

José Pla Barber

La Presidència de l'Entitat és ostentada pel President del Consell d'Administració, que actualment és José Pla Barber.

Són funcions de la Presidència:

Representar oficialment a l'Entitat.

Convocar i presidir les sessions dels òrgans de govern la presidència dels quals ostenta, i donar el vist i plau a les certificacions que s'expedisquen dels acords dels òrgans 

Presentar propostes al Consell sobre polítiques, estratègies i plans d'actuació.

Conéixer el dictàmen i recomanacions dels auditors externs i adoptar o proposar, si s'escau, les mesures pertinents.

Disposar el convenient en casos d'urgència, respecte de qualsevol assumpte que fora aconsellable no diferir-lo fins la resolució de l'òrgan  competent, donant compte en la propera reunió que celebre este òrgan.