My Account

Director General


És el primer cap administratiu, nomenat pel Consell d'Administració amb facultats de representació, de gestió i de direcció

Director General
Vicent Penadés Torró

Es el primer directiu de l'entitat, amb facultat de representació d'aquesta i òrgan de relació entre els òrgans de govern i la resta del personal. Dirigeix i coordina totes les àrees, staffs i divisions.

Conforme a la legislació aplicable, el seu nomenament va estar realitzat pel Consell d'Administració, amb l'informe favorable de la Comissió de Control, i ratificat per l'Assemblea General.


Pl. Sant Domingo, 24
46870 ONTINYENT
dir@caixaontinyent.es