My Account

govern corporatiu i política de remuneracions

Consell d'Administració

Es l'òrgan que té encomanatel govern, l'administració, la representació i la gestió financera i de l'obra social de Caixa Ontinyent, dissenyant les estratègies, disposant l'organització i establint la supervisió i controls pertinents.

Integrat per 9 membres, elegits per

per l'Assemblea General


- La majoria són independents, 5 membres.
- Els altres 4 membres són Consellers Generals.

A les sessions a més, assistirà sense vot, el Director General, el Secretari d'Actes, qui ostentarà el càrrec de Vicesecretari de la Consell, i aquells tècnics de l'Entitat la presència dels quals es considere convenient per a la millor fonamentació dels acords a adoptar. 


Els nomenaments dels membres del Consell d'Administració han estat realitzats per l'Assemblea General d'acord amb la normativa aplicable, i compten amb l'informe favorable de la Comissió de Retribucions i Nomenaments.MEMBRES I CÀRRECS :
PRESIDENT (Conseller General): José Pla Barber.

VICE-PRESIDENT 1 (Independent): Santiago Aniceto Lacasa
VICE-PRESIDENTA 2 (Independent): María-Ángeles Martínez Ferri
SECRETÀRIA (Consellera General): Laura Bordera Torró
VOCALS INDEPENDENTS:
- Juan-Emilio Oltra Vidal.
- Immaculada Portero Valls
- Bernat Rodríguez Castelló.
 VOCALS CONSELLERS GENERALS
-  Leticia Prats Beltrán.

- Mariola Rico Rubio.

DIRECTOR GENERAL (no membre): Vicente Penadés Torró.
VICE-SECRETARI I SECRETARI D'ACTES (no membre): Vicente Ortiz Mora. 

comissió de gestió del consell d'administració


El Consell d'Administració pot actuar en ple o delegar les seues funcions en comissions específiques.

Composición


La Comissió de Gestió del Consell d'Administració està integrada per quatre membres del Consell d'Administració elegits per este.

A les sessions assisteixen a més, sense vot,  el Director General, el Secretari d'Actes del Consell d'Administració, que ostentarà el càrrec de Secretari de la Comissió,  i aquells tècnics de l'Entidad 
la presència dels quals es considere convenient per a la millor fonamentació dels acords a adoptar.

MEMBRES I CÀRRECS :
PRESIDENT (Conseller General): José Pla Barber.

Vocals: 
- Santiago Aniceto Lacasa

 - María-Ángeles Martínez Ferri
- Leticia Prats Beltrán.

DIRECTOR GENERAL (no membre): Vicente Penadés Torró.
SECRETARIO (no membre): Vicente Ortiz Mora.