My Account

govern corporatiu i política de remuneracions

Comissió Mixta d'Auditoria

Assessora al Consell d'Administració, vigila la coherència de la política de riscos amb l'estratègia empresarial, supervisa el control intern i la informació financera, i es relaciona amb els auditors garantitzant la seua independència 

Composició


La Comissió Mixta d'Auditoria està formada per 3 membres del Consell d'Administració, elegits per este, atenent a la seua capacitat tècnica i experiència professional, per tal de garantir que poden exercir les seues funcions.


A les sessions assiteixen també, sense vot, el Secretari d'Actes del Consell d'Administració, que actua com a Secretari de la Comissió i,  y  el personal tècnic de la entitat, la presència del qual s'estime convenient per a la millor fonamentació dels acords a adoptar.MEMBRES I CÀRRECS:

 PRESIDENT: Juan-Emilio  Oltra Vidal


Comissionades:
- María-Ángeles Martínez Ferri 
- Immaculada Portero Valls


SECRETARI (no membre): Vicente Ortiz Mora