My Account

govern corporatiu i política de remuneracions                         

Comissió de retribucions i nomenaments

La Comissió de Retribucions i Nomenaments informa al Consell d'Administració sobre la política general de retribucions i incentius per als membres del Consell d'Administració i al personal directiu, i sobre les dietes per assistència a reunions per als membres dels òrgans de govern. Així mateix, informa sobre el compliment dels requisits d'idoneItat per a l'exercici dels càrrecs subjectes a ells.

Reglament de la comissió de retribucions i nomenaments                                     

Composició                   


La Comissió de Retribucions i Nomenaments està  formada per tres membres del Consell d'Administració, elegits per l'Assemblea General.

A les sessions assisteixen també, sense vot, el Director General, el Secretari d'Actes del Consell d'Administració, que actúa com a secretari de la comissió, i el personal tècnic de l'entidad la presència dels quals es considere convenient per a la millor fonamentación dels acords a adoptar. MEMBRES I CÀRRECS:

PRESIDENTA: María-Ángeles Martínez Ferri

COMISSIONATS:
  - Santiago Aniceto Lacasa

  - Immaculada Portero Valls

DIRECTOR GENERAL (no membre): 
Vicente Penadés Torró.
SECRETARI (no membre): Vicente Ortiz Mora.