My Account

govern corporatiu i política de remuneracions

Comissió
d'inversions

La Comissió d'inversions informa al Consell d'Administració de les inversions i desinversions de caràcter estratègic i estable que efectue la Caixa. 

Composició


La Comissió d'Inversions està formada per tres membres del Consell d'Administració, elegits per l'Assemblea General, atenent a la seua capacitat, preparació tècnica i experiència professional.
                       
A  les sessions assisteixen a més, sense vot, el Director General, el Secretari d'Actes del Consell d'Administració, que actua com a Secretari de la Comissió, i el personal tècnic de l'entitat la presència dels quals es considere convenient per a la millor fonamentació dels acords a adoptar.


MEMBRES I CÀRRECS :

President: Santiago Aniceto Lacasa.

Comissionades:
- Leticia Prats Beltrán.
- Mariola Rico Rubio.

DIRECTOR GENERAL (no membre): Vicente Penadés Torró.

SECRETARI (no membre): Vicente Ortiz Mora.