My Account

Comissió de Control

La Comissió de Control cuida que la gestió del Consell d'Administració s'emmarque en les línies generals d'actuació assenyalades per l'Assemblea General i per les directrius emanades de la normativa financera. A més, actua com a comissió electoral en els processos de renovació dels membres dels òrgans de govern. 

Integrada por 4 miembros elegidos

per l'Assemblea General


- Dos membres independents.
- Dos membres Consellers Generals.

A les sessions assisteixen a més, sense vot, el Director General, el Secretari d'Actes, i els tècnics de l'Entitat la presència dels quals es considere convenient per a la millor fonamentació dels acords a adoptar.


Els nomenaments dels membres de la Comissió de Control ha estat realitzada per l'Assemblea General d'acord amb la normativa aplicable, i compta amb l'informe favorable de la Comissió de Retribucions i Nomenaments.MIEMBROS Y CARGOS :

PRESIDENTA 
(Independiente) : María-José Molina Botella.   
Secretario (Consejero General): Juan-Roberto Llin Gandía

COMISIONADA (Independiente): María-Luisa Lázaro Aznar.
COMISIONADO (Consejero General): Jorge Galiana Trenzano.


 

DIRECTOR GENERAL (no miembro): Vicente Penadés Torró.
SECRETARIA DE ACTAS
(no miembro): Mª Carmen Galiana Borredá.