My Account

Política de millor execució d'òrdes

Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat d'Ontinyent, té externalitzada l'execució i transmissió d'ordes enCECABANK, S.A., com a conseqüència a continuació es detalla la Política resumida de Millor Execució de Cecabank. 

Per a complir amb els objectius de protecció al client que MiFID definix en relació amb l'execució d'ordes de clients, Cecabank, ha adoptat totes les mesures raonables per a obtindre el millor resultat possible per als seus clients, tenint en compte diferents variables, com ara el preu, els costos, la rapidesa, laprobabilitat d'execució i liquidació, el volum, la naturalesa o qualsevol altra consideració pertinent per aexecutar les ordes dels clients.

Cecabank, en executar les ordes dels clients, té en compte tant les característiques del client, inclosa la categorització com a client detallista o professional, com les de l'orde, les dels instruments financers objecte de la dita orde i les dels centres d'execució o intermediaris a qui este pot dirigir-se.

L'operativa amb aquells instruments financers per als que Cecabank no pren cap decisió sobre l'execucióde l'orde, sinó que és el client qui accepta una cotització específica de Cecabank per a comprar o vendre un instrument financer de la seua cartera pròpia, no estarà sotmesa al règim de millor execució definit en esta política.

Cecabank té dos possibles posicionaments en la cadena d'execució, la de receptor i transmissor d'ordesde clients on serà necessari seleccionar intermediari/s que executen/s les ordes i la d'executor d'ordes per compte de clients sent necessari seleccionar el centre d'execució a què es dirigiran les ordes.Cecabank adopta distintes posicions en la cadena d'execució per a cada tipologia d'instrument financer,segons es detalla en l' ANNEX I.

La política de Millor Execució de Cecabank s'aplicarà a tots els clients definits com a detallistes així com professionals. Els clients definits per Cecabank com contraparts elegibles no estaran subjectes a l'aplicació de la política de Millor Execució llevat que així ho sol·liciten, passant prèviament a ser categoritzats a un major nivell de protecció (professionals o detallistes).

L'objectiu últim d'aconseguir una millor execució per als clients s'articularà, en el cas d'actuar Cecabank com a executora, mitjançant la selecció adequada dels centres d'execució (quan existisquen diversos) iquan s'actue com a receptora i transmissora d'ordes, mitjançant la selecció adequada d'intermediaris.

Inicialment es realitza una selecció de centres d'execució o intermediaris potencials, d'acord amb factors de preselecció com a preu i costos, reconegut prestigi, volums de mercat, regularitat en preus i liquiditat, eficiència en l'execució i liquidació i sistemes tecnològics òptims.

Una vegada realitzada la selecció dels centres d'execució i intermediaris potencials, es determinaran aquells finalmentseleccionats sobre la base de factors d'avaluació com a preu, cost, velocitat de l'execució, probabilitatd'execució, velocitat de liquidació, probabilitat de liquidació, grandària i naturalesa de l'orde i qualsevolaltra consideració relativa a l'execució de l'orde. No obstant atés que la política de Millor Execució s'ha definit prenent com a referència al client detallista per ser este col·lectiu el que compta amb un major nivell de protecció, la determinació del resultat òptim es farà tenint en compte, principalment, la contraprestació total composta pel preu de l'instrument financer i els costos relacionats amb l'execució.

En l' ANNEX II s'indica per a cada tipologia d'instrument financer, els centres d'execució i intermediaris preferents.

Quan un client transmeta una instrucció específica sobre on o com pot executar una orde modificant alguna de les prioritats exposades anteriorment, les dites instruccions prevaldran sobre els aspectes arreplegats en esta Política. En la resta d'atributs de l'operació sobre els quals no haguera instruccions, se seguiran els preceptes que pogueren ser aplicables de la Política. El fet que el client haja transmés instruccions específiques en relació amb una part o un aspecte de l'orde no ha de portar a considerar que Cecabank està exempta de la seua obligació d'execució òptima respecte a altres parts o aspectes del'orde no previstes en les dites instruccions. En cap moment Cecabank influirà al client respecte al contingut de la seua instrucció. 

Cecabank obtindrà el consentiment exprés dels seus clients a la Política de Millor Execució amb caràcter previ a la seua aplicació, en aquells casos en què ho exigisca la normativa aplicable.

Cecabank avalua anualment el disseny i el funcionament de la Política de Millor Execució adoptada per ala totalitat de tipologies d'instruments financers per ella negociats, independentment del canal a través del qual s'opere. Per a això, Cecabank revisa la llista de centres d'execució i intermediaris potencials identificats per a cada instrument financer, així com la selecció final de centres d'execució i intermediaris financers a través dels quals s'executaran o transmetran les ordes dels clients. Addicionalment a l'avaluació anterior, Cecabank verificarà que des de la revisió anterior s'ha complit efectivament la política de Millor Execució prèviament definida.

Cecabank, en els casos en què actua com a executora d'ordes, demostrarà als seus clients (a petició delsmateixos) que les ordes s'han executat de conformitat amb la Política de Millor Execució establida, materialitzant-se la dita demostració en la comprovació que s'han seguit els principis i aspectes concretats en la present Política en relació als procediments d'execució. Així mateix, en els supòsits enquè Cecabank actua com a receptora i transmissora d'ordes, s'ha optat per oferir la possibilitat als clients de sol·licitar la demostració de l'execució de les operacions de conformitat amb la present Política.

En el cas que un client requerira de major informació respecte a algun punt específic de la política, la dita petició es canalitzarà a través del Departament de Compliment Normatiu. En el cas que es produïsquen modificacions en la present Política, Cecabank posarà la dita circumstància en coneixement dels seus clients.