My Account

3/7

Aquest número és indicatiu del risc del producte, sent 1/7 indicatiu de menor risc i 7/7 de major risc. La categoria "1" no significa que la inversió estiga lliure de risc. El perfil del risc assenyalat és una dada merament indicativa del risc del fons i està calculat sobre la base de dades històriques de volatilitat que, no obstant això, poden no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del fons, per la qual cosa podria variar al llarg del temps.

Alertes de Liquiditat: El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas de succés d'alguna de les contingències o suposats excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions. 

El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels suposats excepcionals de liquiditat depén del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevant.

Entitat depositària: Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvis.
Entitat gestora: Cia d'Assegurances i Reassegurances, S.A. - CASER - R.M. de Madrid, Tom 2245, foli, 179, full M-39662ja M-39662.

Plans de Pensions

La Previsora

Indicat per a clients que volen assumir poc risc (conservadors), però que per el llarg termini al que s'inverteix tampoc rebutgen la possibilitat de recollir plusvalies de les inversions en renda variable.

Considerat com Mixte de Renda Fixa que pot invertir fins un màxim del 30% en mercats o valors de renda variable tant nacional com extranjera. La resta és invertit en Renda Fixa. 

Té un risc moderat encara que la seua rendibilitat es troba exposada en certa mesura a la volatilitat de la Renda variable i dels tipus d'interès de llarg termini. 

Odoo • Text and Image

5/7

Aquest número és indicatiu del risc del producte, sent 1/7 indicatiu de menor risc i 7/7 de major risc. La categoria "1" no significa que la inversió estiga lliure de risc. El perfil del risc assenyalat és una dada merament indicativa del risc del fons i està calculat sobre la base de dades històriques de volatilitat que, no obstant això, poden no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del fons, per la qual cosa podria variar al llarg del temps.

Alertes de Liquiditat: El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas de succés d'alguna de les contingències o suposats excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions. 

El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels suposats excepcionals de liquiditat depén del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevant.

Entitat depositària: Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvis.
Entitat gestora: Cia d'Assegurances i Reassegurances, S.A. - CASER - R.M. de Madrid, Tom 2245, foli, 179, full M-39662ja M-39662.

Odoo • Text and Image

Plans de Pensions

Ontinyent Renda Variable

Pensat per a clients, sobretot joves, que encara lluny del moment de la jubilació, assumeixen i entenen tindre un pla amb alta volatilitat conseqüència de la inversió d'una part del patrimoni en Renda Variable.

Considerat Mixt de Renda Variable. Inverteix entre un 30% i un 75% en Renda Variable, en mercats nacionals o estrangers. La resta s'inverteix en Renda Fixa.

Té un risc alt encara que la seua rendibilitat es troba exposada en certa mesura a la volatilitat de la Renda variable i dels tipus d'interés de llarg termini.  

6/7

Aquest número és indicatiu del risc del producte, sent 1/7 indicatiu de menor risc i 7/7 de major risc. La categoria "1" no significa que la inversió estiga lliure de risc. El perfil del risc assenyalat és una dada merament indicativa del risc del fons i està calculat sobre la base de dades històriques de volatilitat que, no obstant això, poden no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del fons, per la qual cosa podria variar al llarg del temps.

Alertes de Liquiditat: El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas de succés d'alguna de les contingències o suposats excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions. 

El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels suposats excepcionals de liquiditat depén del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevant.

Entitat depositària: Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvis.
Entitat gestora: Cia d'Assegurances i Reassegurances, S.A. - CASER - R.M. de Madrid, Tom 2245, foli, 179, full M-39662ja M-39662.

Plans de Pensions

Caser Variable

Enfocat a clients, sobretot joves, que encara lluny de la jubilació assumeixen i entenen tenir un pla amb alta volatilitat conseqüència de la inversió de gran part del patrimoni en Renda Variable.

Pla considerat de Renda Variable. Inverteix un mínim del 75 % del seu patrimoni en Renda Variable tant en mercats nacionals com en estrangers; la resta s' inverteix en Renda Fixa. 

Té un risc alt, a causa de la volatilitat de la inversió en Renda Variable i dels tipus d'interés a llarg termini.

Odoo • Text and Image

6/7

Aquest número és indicatiu del risc del producte, sent 1/7 indicatiu de menor risc i 7/7 de major risc. La categoria "1" no significa que la inversió estiga lliure de risc. El perfil del risc assenyalat és una dada merament indicativa del risc del fons i està calculat sobre la base de dades històriques de volatilitat que, no obstant això, poden no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del fons, per la qual cosa podria variar al llarg del temps.

Alertes de Liquiditat: El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas de succés d'alguna de les contingències o suposats excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions. 

El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels suposats excepcionals de liquiditat depén del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevant.

Entitat depositària: Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvis.
Entitat gestora: Cia d'Assegurances i Reassegurances, S.A. - CASER - R.M. de Madrid, Tom 2245, foli, 179, full M-39662ja M-39662.

Odoo • Text and Image

Plans de Pensions

Caser RV  Norteamérica

Per a joves que estiguen en la seua primera o segona etapa d'estalvis i els queden molts anys fins a la seua jubilació. A qui desitge obtindre una rendibilitat addicional assumint un nivell alt de risc de mercat.

Fons classificat dins de la categoria de Renda Variable (el seu percentatge d'inversió en renda variable oscil·la entre el 75% i el 100%). El fons inverteix entorn del 100% en renda variable, amb la possibilitat de reduir l'exposició de la mateixa a favor de la inversió en renda fixa amb el màxim del 25%. La inversió en renda variable es realitzarà exclusivament centrada en els mercats borsaris estatunidencs, sempre mitjançant una adequada diversificació d'actius des del punt de vista sectorial com un adequat mix d'actius d'alta i mitjana capitalització . La part del patrimoni destinada a renda fixa es podrà invertir tant en Deute Públic Nacional com Estrangera, així com en Renda Fixa Privada, incloent en aquesta categoria les posicions de liquiditat en depòsits bancaris a curt termini. 
 

5/7

Aquest número és indicatiu del risc del producte, sent 1/7 indicatiu de menor risc i 7/7 de major risc. La categoria "1" no significa que la inversió estiga lliure de risc. El perfil del risc assenyalat és una dada merament indicativa del risc del fons i està calculat sobre la base de dades històriques de volatilitat que, no obstant això, poden no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del fons, per la qual cosa podria variar al llarg del temps.

Alertes de Liquiditat: El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas de succés d'alguna de les contingències o suposats excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions. 

El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels suposats excepcionals de liquiditat depén del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevant.

Entitat depositària: Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvis.
Entitat gestora: Cia d'Assegurances i Reassegurances, S.A. - CASER - R.M. de Madrid, Tom 2245, foli, 179, full M-39662ja M-39662.

Plans de Pensions

Generación 70

Dirigit a persones nascudes a partir de 1970.

Fons classificat dins de la categoria de Renda Variable Mixta (el seu percentatge d'inversió en renda variable oscil·la entre el 30% i el 70%) dirigit especialment a persones pertanyents a la Generació dels anys 70 o més, que estan disposats a assumir inicialment un nivell de risc mig-alt. Segons ens anem acostant a l'edat de jubilació del participe el nivell de risc del fons s'anirà reduint gradualment adaptant-se a l'horitzó temporal de la inversió. Com a referència, el fons mantindrà a l'inici de la inversió una exposició en actius de Renda Variable a l'entorn del 71%, per a anar reduint-se amb flexibilitat a nivells al voltant del 30% a partir de l'any 2040.
Odoo • Text and Image

4/7

Aquest número és indicatiu del risc del producte, sent 1/7 indicatiu de menor risc i 7/7 de major risc. La categoria "1" no significa que la inversió estiga lliure de risc. El perfil del risc assenyalat és una dada merament indicativa del risc del fons i està calculat sobre la base de dades històriques de volatilitat que, no obstant això, poden no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del fons, per la qual cosa podria variar al llarg del temps.

Alertes de Liquiditat: El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas de succés d'alguna de les contingències o suposats excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions. 

El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels suposats excepcionals de liquiditat depén del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevant.

Entitat depositària: Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvis.
Entitat gestora: Cia d'Assegurances i Reassegurances, S.A. - CASER - R.M. de Madrid, Tom 2245, foli, 179, full M-39662ja M-39662.

Odoo • Text and Image

Plans de Pensions

Generación 65

Dirigit a persones nascudes entre 1965 i 1970. 

Fons classificat dins de la categoria de Renda Variable Mixta (el seu percentatge d'inversió en renda variable oscil·la entre el 30% i el 70%) dirigit especialment a persones pertanyents a la Generació dels anys 65-70, que estan disposats a assumir un nivell de risc moderat, amb un perfil de risc mitjà. Segons ens anem acostant a l'edat de jubilació del participe el nivell de risc del fons s'anirà reduint gradualment adaptant-se a l'horitzó temporal de la inversió. Com a referència, el fons mantindrà a l'inici de la inversió una exposició en actius de Renda Variable a l'entorn del 58%, per a anar reduint-se amb flexibilitat a nivells al voltant del 30% a partir de l'any 2030. 

6/7

Aquest número és indicatiu del risc del producte, sent 1/7 indicatiu de menor risc i 7/7 de major risc. La categoria "1" no significa que la inversió estiga lliure de risc. El perfil del risc assenyalat és una dada merament indicativa del risc del fons i està calculat sobre la base de dades històriques de volatilitat que, no obstant això, poden no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del fons, per la qual cosa podria variar al llarg del temps.

Alertes de Liquiditat: El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas de succés d'alguna de les contingències o suposats excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions. 

El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels suposats excepcionals de liquiditat depén del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevant.

Entitat depositària: Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvis.
Entitat gestora: Cia d'Assegurances i Reassegurances, S.A. - CASER - R.M. de Madrid, Tom 2245, foli, 179, full M-39662ja M-39662.

Plans de Pensions

Ontinyent Magallanes

El seu objectiu és preservar i fer créixer el capital generant rendibilitats a llarg termini per damunt de les de mercat invertint en companyies el preu de mercat de les quals es troba per davall de la seua valoració fonamental a llarg termini.

Cartera gestionada d'acord amb els principis de la inversió estil valor, invertint en companyies el preu de mercat de les quals es troba per davall de la seua valoració fonamental a llarg termini. La vocació inversora del Fons està centrada principalment en empreses cotitzades europees. L'objectiu és preservar i fer créixer el capital generant rendibilitats a llarg termini per damunt de les del mercat. El Fons està destinat a inversors l'horitzó d'inversió dels quals és de llarg termini (> 7 anys).

Odoo • Text and Image

4/7

Aquest número és indicatiu del risc del producte, sent 1/7 indicatiu de menor risc i 7/7 de major risc. La categoria "1" no significa que la inversió estiga lliure de risc. El perfil del risc assenyalat és una dada merament indicativa del risc del fons i està calculat sobre la base de dades històriques de volatilitat que, no obstant això, poden no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del fons, per la qual cosa podria variar al llarg del temps.

Alertes de Liquiditat: El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas de succés d'alguna de les contingències o suposats excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions. 

El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels suposats excepcionals de liquiditat depén del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevant.

Entitat depositària: Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvis.
Entitat gestora: Cia d'Assegurances i Reassegurances, S.A. - CASER - R.M. de Madrid, Tom 2245, foli, 179, full M-39662ja M-39662.

Odoo • Text and Image

Plans de Pensions

Ontinyent Nuevas Oportunidades

Indicat per a clients que volen assumir cert risc, però que per les característiques de la gestió activa que es porta a terme permeten recollir plusvalies de les inversions en renda variable en el mitjà termini.

Pla considerat de Renda Variable Mixta que pot estar invertit entre un 30% i un 75% en valors de renda variable tant nacional com estrangera. La resta és invertida en Renda Fixa. 
El pla es defineix per la seua vocació com un pla de Retorn Absolut, adaptant la composició i la distribució d'actius de la seua cartera amb flexibilitat, segons la percepció de l'entorn econòmic i els diferents actius que en concret tinga l'equip gestor. Té un risc moderat.
 

4/7

Aquest número és indicatiu del risc del producte, sent 1/7 indicatiu de menor risc i 7/7 de major risc. La categoria "1" no significa que la inversió estiga lliure de risc. El perfil del risc assenyalat és una dada merament indicativa del risc del fons i està calculat sobre la base de dades històriques de volatilitat que, no obstant això, poden no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del fons, per la qual cosa podria variar al llarg del temps.

Alertes de Liquiditat: El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas de succés d'alguna de les contingències o suposats excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions. 

El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels suposats excepcionals de liquiditat depén del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevant.

Entitat depositària: Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvis.
Entitat gestora: Cia d'Assegurances i Reassegurances, S.A. - CASER - R.M. de Madrid, Tom 2245, foli, 179, full M-39662ja M-39662.

Plans de Pensions

Ontinyent Socialmente Responsable

Està pensat per a clients que volen assumir poc risc (conservadors), però que pel llarg termini al que s'inverteix tampoc rebutgen la possibilitat de recollir plusvalíes de les inversions en renda variable.

Pla dels considerats Mixt de Renda Fixa que pot invertir fins un màxim del 30% en mercats o valors de renda variable tant nacional com estrangera. La resta s'inverteix en Renda Fixa. L'objectiu de rendibilitat es compatibilitza amb criteris socialment responsables en les inversions, buscant un equilibri entre benefici financer i l'actitut responsable i mediambiental. 
Té un risc moderat encara que la seua rendibilitat es troba exposada en certa mesura a la volatilitat de la Renda variable i dels tipus d'interés de llarg termini.
Odoo • Text and Image