My Account

3/7

Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/7 indicativo de menor riesgo y 7/7 de mayor riesgo. La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo. El perfil del riesgo señalado es un dato meramente indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos de volatilidad que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo, por lo que podría variar a lo largo del tiempo.

Alertes de Liquiditat: El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas de succés d'alguna de les contingències o suposats excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions. 

El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels suposats excepcionals de liquiditat depén del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevant.

Entitat depositària: Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvis.
Entitat gestora: Cia d'Assegurances i Reassegurances, S.A. - CASER - R.M. de Madrid, Tom 2245, foli, 179, full M-39662ja M-39662.

Plans de Pensions

La Previsora

Indicat per a clients que volen assumir poc risc (conservadors), però que per el llarg termini al que s'inverteix tampoc rebutgen la possibilitat de recollir plusvalies de les inversions en renda variable.

Considerat com Mixte de Renda Fixa que pot invertir fins un màxim del 30% en mercats o valors de renda variable tant nacional com extranjera. La resta és invertit en Renda Fixa. 

Té un risc moderat encara que la seua rendibilitat es troba exposada en certa mesura a la volatilitat de la Renda variable i dels tipus d'interès de llarg termini. 

Odoo • Text and Image

5/7

Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/7 indicativo de menor riesgo y 7/7 de mayor riesgo. La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo. El perfil del riesgo señalado es un dato meramente indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos de volatilidad que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo, por lo que podría variar a lo largo del tiempo.

Alertes de Liquiditat: El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas de succés d'alguna de les contingències o suposats excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions. 

El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels suposats excepcionals de liquiditat depén del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevant.

Entitat depositària: Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvis.
Entitat gestora: Cia d'Assegurances i Reassegurances, S.A. - CASER - R.M. de Madrid, Tom 2245, foli, 179, full M-39662ja M-39662.

Odoo • Text and Image

Plans de Pensions

Ontinyent Renda Variable

Pensat per a clients, sobretot joves, que encara lluny del moment de la jubilació, assumeixen i entenen tindre un pla amb alta volatilitat conseqüència de la inversió d'una part del patrimoni en Renda Variable.

Considerat Mixt de Renda Variable. Inverteix entre un 30% i un 75% en Renda Variable, en mercats nacionals o estrangers. La resta s'inverteix en Renda Fixa.

Té un risc alt encara que la seua rendibilitat es troba exposada en certa mesura a la volatilitat de la Renda variable i dels tipus d'interés de llarg termini.  

6/7

Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/7 indicativo de menor riesgo y 7/7 de mayor riesgo.La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo. El perfil del riesgo señalado es un dato meramente indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos de volatilidad que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo, por lo que podría variar a lo largo del tiempo.

Alertes de Liquiditat: El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas de succés d'alguna de les contingències o suposats excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions. 

El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels suposats excepcionals de liquiditat depén del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevant.

Entitat depositària: Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvis.
Entitat gestora: Cia d'Assegurances i Reassegurances, S.A. - CASER - R.M. de Madrid, Tom 2245, foli, 179, full M-39662ja M-39662.

Plans de Pensions

Caser Variable

Enfocat a clients, sobretot joves, que encara lluny de la jubilació assumeixen i entenen tenir un pla amb alta volatilitat conseqüència de la inversió de gran part del patrimoni en Renda Variable.

Pla considerat de Renda Variable. Inverteix un mínim del 75 % del seu patrimoni en Renda Variable tant en mercats nacionals com en estrangers; la resta s' inverteix en Renda Fixa. 

Té un risc alt, a causa de la volatilitat de la inversió en Renda Variable i dels tipus d'interés a llarg termini.

Odoo • Text and Image

2/7

Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/7 indicativo de menor riesgo y 7/7 de mayor riesgo. La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo. El perfil del riesgo señalado es un dato meramente indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos de volatilidad que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo, por lo que podría variar a lo largo del tiempo.

Alertes de Liquiditat: El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas de succés d'alguna de les contingències o suposats excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions. 

El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels suposats excepcionals de liquiditat depén del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevant.

Entitat depositària: Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvis.
Entitat gestora: Cia d'Assegurances i Reassegurances, S.A. - CASER - R.M. de Madrid, Tom 2245, foli, 179, full M-39662ja M-39662.

Odoo • Text and Image

Plans de Pensions

Caser Renta Fija

Indicat per a clients molt conservadors i sobretot per a partíceps que es troben a prop de la seua edat de jubilació, per evitar fluctuacions innecessàries dels Drets consolidats.

Pla dels considerats de Renda Fixa pura. Inverteix tot el seu patrimoni en actius de Renda Fixa nacional, encara que amb la finalitat d'incrementar un poc la rendibilitat, el rating d'inversió podria baixar a BBB. 

Té un risc baix i per tant una rendibilitat baixa acord amb els riscos assumits.

2/7

Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/7 indicativo de menor riesgo y 7/7 de mayor riesgo. La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo. El perfil del riesgo señalado es un dato meramente indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos de volatilidad que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo, por lo que podría variar a lo largo del tiempo.

Alertes de Liquiditat: El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas de succés d'alguna de les contingències o suposats excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions. 

El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels suposats excepcionals de liquiditat depén del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevant.

Entitat depositària: Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvis.
Entitat gestora: Cia d'Assegurances i Reassegurances, S.A. - CASER - R.M. de Madrid, Tom 2245, foli, 179, full M-39662ja M-39662.

Plans de Pensions

Capital Protegido

Pensat per a persones amb aversió al risc però que al mateix temps  volen obtenir rendibilitats mitjanes superiors als plans de renda fixa. També és aconsellable per a persones amb edat pròxima  a la jubilació.

És un Pla INNOVADOR dels considerats Mixt de Renda Fixa, però que destaca per invertir tot el seu patrimoni en Repos a curt termini de Lletres i Deute Públic, i tan sols inverteix al voltant d'un 0,75% del seu patrimoni en la compra d'opcions call sobre l'Eurostoxx50.  A més si la borsa es troba en període alcista aconseguix revaloritzacions aproximades al 10% de la revalorització de l'índex Eurostoxx50.
Odoo • Text and Image

5/7

Este número és indicatiu del risc del producte, sent 1/7 indicatiu de menor risc i 7/7 de major risc. La categoria "1" no significa que la inversió estiga lliure de risc. El perfil del risc assenyalat és una dada merament indicativa del risc del fons i està calculat basant-se en dades històriques de volatilitat que, no obstant això, poden no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del fons, per la qual cosa podria variar al llarg del temps.

Alertes de Liquiditat: El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas de succés d'alguna de les contingències o suposats excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions. 

El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels suposats excepcionals de liquiditat depén del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevant.

Entitat depositària: Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvis.
Entitat gestora: Cia d'Assegurances i Reassegurances, S.A. - CASER - R.M. de Madrid, Tom 2245, foli, 179, full M-39662ja M-39662.

Odoo • Text and Image

Plans de Pensions

Valor en Alza

És idoni per a persones menors de 45 anys, ja que té un horitzó d'inversió de 20 anys (fins gener de 2027), al llarg dels quals anirà adaptant la política d'inversió des d'apostes significatives en renda variable en els propers anys fins adoptar un perfil més conservador al final del seu horitzó d'inversió.

La cartera de renda variable es gestionarà de forma dinàmica, invertint de forma preferent en renda variable de la zona Euro, podent aportar una rendibilitat i diversificació en altres mercats com EEUU, Gran Bretanya, Suïssa, Japó i Emergents. La inversió en renda fixa es centrarà en el llarg termini, en coherència amb l'horitzó d'inversió del pla. La inversió es concentrarà en deute sobirà i, en un percentatge moderat, en emisions de renda fixa privada de màxima qualitat creditícia (AA y AAA).

1/7

Este número és indicatiu del risc del producte, sent 1/7 indicatiu de menor risc i 7/7 de major risc. La categoria "1" no significa que la inversió estiga lliure de risc. El perfil del risc assenyalat és una dada merament indicativa del risc del fons i està calculat basant-se en dades històriques de volatilitat que, no obstant això, poden no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del fons, per la qual cosa podria variar al llarg del temps.

Alertes de Liquiditat: El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas de succés d'alguna de les contingències o suposats excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions. 

El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels suposats excepcionals de liquiditat depén del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevant.

Entitat depositària: Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvis.
Entitat gestora: Cia d'Assegurances i Reassegurances, S.A. - CASER - R.M. de Madrid, Tom 2245, foli, 179, full M-39662ja M-39662.

Plans de Pensions

Depósito 35

Per a clients amb un perfil d'inversió conservador i sobretot persones que es troben en edat pròxima a la jubilació, per evitar fluctuacions dels Drets consolidats.

No inverteix en actius de renda variable. El fons té previst operar amb instruments financers derivats negociats en mercats organitzats amb la finalitat d'assegurar una adequada cobertura dels riscs assumits i amb inversió per gestionar de manera més eficaç la cartera. En cap cas la inversió en instruments derivats podrà excedir les restriccions d'inversió establertes per al fons en els seus diferents tipus d'actius, ni resultar de la seua utilització apalancaments. Així mateix, el Fons podrà utilitzar també instruments financers derivats no contractats en mercats organitzats de derivats amb la finalitat de cobertura i, únicament com inversió per a aquelles operacions establertes d'acord amb la normativa vigent. 
Els compromisos per el conjunt d'operacions en derivats, no podràn superar, en cap moment, el valor del patrimoni del Fons, ni les primes pagades per opcions comprades podràn superar el 10% de dit patrimoni.
No es preveu la inversió en Fons d'Inversió ni en Immobles. Tota la inversió serà en actius denominats en Euros.
Odoo • Text and Image

4/7

Este número és indicatiu del risc del producte, sent 1/7 indicatiu de menor risc i 7/7 de major risc. La categoria "1" no significa que la inversió estiga lliure de risc. El perfil del risc assenyalat és una dada merament indicativa del risc del fons i està calculat basant-se en dades històriques de volatilitat que, no obstant això, poden no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del fons, per la qual cosa podria variar al llarg del temps.

Alertes de Liquiditat: El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas de succés d'alguna de les contingències o suposats excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions. 

El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels suposats excepcionals de liquiditat depén del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevant.

Entitat depositària: Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvis.
Entitat gestora: Cia d'Assegurances i Reassegurances, S.A. - CASER - R.M. de Madrid, Tom 2245, foli, 179, full M-39662ja M-39662.

Odoo • Text and Image

Plans de Pensions

Ontinyent Nuevas Oportunidades

Indicat per a clients que volen assumir cert risc, però que per les característiques de la gestió activa que es porta a terme permeten recollir plusvalies de les inversions en renda variable en el mitjà termini.

Pla considerat de Renda Variable Mixta que pot estar invertit entre un 30% i un 75% en valors de renda variable tant nacional com estrangera. La resta és invertida en Renda Fixa. 
El pla es defineix per la seua vocació com un pla de Retorn Absolut, adaptant la composició i la distribució d'actius de la seua cartera amb flexibilitat, segons la percepció de l'entorn econòmic i els diferents actius que en concret tinga l'equip gestor. Té un risc moderat.
 

4/7

Este número és indicatiu del risc del producte, sent 1/7 indicatiu de menor risc i 7/7 de major risc. La categoria "1" no significa que la inversió estiga lliure de risc. El perfil del risc assenyalat és una dada merament indicativa del risc del fons i està calculat basant-se en dades històriques de volatilitat que, no obstant això, poden no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del fons, per la qual cosa podria variar al llarg del temps.

Alertes de Liquiditat: El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas de succés d'alguna de les contingències o suposats excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions. 

El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels suposats excepcionals de liquiditat depén del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevant.

Entitat depositària: Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvis.
Entitat gestora: Cia d'Assegurances i Reassegurances, S.A. - CASER - R.M. de Madrid, Tom 2245, foli, 179, full M-39662ja M-39662.

Plans de Pensions

Ontinyent Socialmente Responsable

Està pensat per a clients que volen assumir poc risc (conservadors), però que pel llarg termini al que s'inverteix tampoc rebutgen la possibilitat de recollir plusvalíes de les inversions en renda variable.

Pla dels considerats Mixt de Renda Fixa que pot invertir fins un màxim del 30% en mercats o valors de renda variable tant nacional com estrangera. La resta s'inverteix en Renda Fixa. L'objectiu de rendibilitat es compatibilitza amb criteris socialment responsables en les inversions, buscant un equilibri entre benefici financer i l'actitut responsable i mediambiental. 
Té un risc moderat encara que la seua rendibilitat es troba exposada en certa mesura a la volatilitat de la Renda variable i dels tipus d'interés de llarg termini.
Odoo • Text and Image