Govern corporatiu i politica de remuneracions Descarregar app Venda d'entrades

Política de Protecció de Dades Personals


Qui és el responsable del tractament de les seues dades personals?

Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat d'Ontinyent, d'ara endavant Caixa Ontinyent.
Domicili: Pl. Sant Domingo, 24, 46870 Ontinyent (Valencia)
Contacte del Delegat de Protecció de Dades: fer clic ací

Amb quines finalitats anem a tractar les seues dades personals?

Caixa Ontinyent tracta les dades necessàries per a la signatura d'un contracte o la prestació del servei sol·licitat. Per tant, tractem les seues dades per al manteniment de la relació contractual i gestió interna de la relació Caixa-Client.

A més, les seues dades podran ser tractades bé per interès legítim, obligació legal o per haver obtingut el seu consentiment exprés, en els casos que passem a detallar:

Tractament per un interès legítim: Tractarem les seues dades per;

 • La prevenció del frau.
 • Màrqueting directe, publicitat i comunicacions comercials en línia amb el desenvolupament del negoci dels nostres propis productes i/o serveis financers. Les accions comercials podran realitzar-se per qualsevol mitjà, inclòs els telemàtics.
 • L'anàlisi d'estudis estadístics, simulacions de dades, establiments de preus i estudis sobre rendabilitats de possibles productes.
 • Actualitzar les dades prèviament facilitades per vostè, amb base a altres fonts pròpies per a l'adequat manteniment de la relació contractual.
 • Avaluar la seua solvència a l'efecte d'oferir-recomanacions sobre productes o serveis de Caixa Ontinyent.
 • Obtenir l'estat de compliment de les obligacions en els diferents sistemes d'informació creditícia.
 • De la mateixa manera es podrà, en l'aplicació de mesures precontractuals, consultar l'estat de compliment de les obligacions en els diferents sistemes d'informació creditícia.
 • En relació amb els moviments transaccionals dels productes i/o serveis que vostè tinga contractats amb Caixa Ontinyent, així com les dades sobre la seua capacitat d'estalvi i endeutament, dur a terme la gestió dels serveis que li prestem o dels productes que haja contractat o mantinga contractats.
 • En el cas d'impagament de qualsevol de les obligacions derivades del contracte, les dades relatives al dèbit podran ser comunicades a fitxers de compliment o incompliment d'obligacions dineràries.  
 • En el cas que vostè contracte amb Assegurances Caser un producte i/o servei la comercialització del qual haja estat realitzada per Caixa Ontinyent, comunicarem les dades estrictament necessàries per al contracte, per tal d'agilitar el tràmit de contractació.
 • En el cas de la seua veu, quan li informem prèviament, emmagatzemarem la conversa telefònica.


Vostè pot oposar a qualsevol dels tractaments nomenats amb anterioritat, basant-se en l'interès legítim, dirigint-se al Delegat de Protecció de Dades a l'adreça de correu electrònic dpo@caixaontinyent.es explicant el motiu de la oposició.

Tractament per una obligació legal: Les seues dades seran tractades per;

 • Una vegada finalitzada la relació que legitima el tractament de les seues dades, aquests s'emmagatzemaran bloquejats amb l'únic objecte de realitzar la formulació i defensa de reclamacions i l'oportuna cessió a requeriment de les autoritats.
 • Per l'obtenció, emmagatzematge i gestió de dades biomètriques, amb l'única finalitat de la defensa legal en cas de requerir un procés judicial.
 • I en relació amb les seues dades identificatives i de residència, així com les dades relatives a tots els seus comptes, es recopilaran i es transferiran a l'Administració tributària espanyola perquè aquesta pugui atendre els compromisos subscrits amb altres jurisdiccions en l'àmbit de la assistència mútua en matèria tributària.
 • Recavar en nom de tercers proveïdors aquelles dades de clients interessats a contractar els serveis corresponents, actuant Caixa Ontinyent com a intermediari i encarregat del tractament del proveïdor (CAJA DE SEGUROS REUNIDOS Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., CASER).
 • Per l'execució de sol·licituds de drets de la normativa vigent de protecció de dades.
 • Per declarar a la Central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya (CIR) les dades necessàries per identificar les persones amb qui es mantinguen, directament o indirectament, risc de crèdit. Així mateix s'informa del dret que assisteix a Caixa Ontinyent per obtenir de la CIR informes sobre els riscos que pogueren ser registrats.
 • Per el compliment de la normativa de Prevenció de Blanqueig de Capitals i del Finançament del Terrorisme.


Aquesta obligació legal romandrà un cop finalitzat el contracte.

Tractament per consentiment exprés: Sempre que hi haja donat el seu consentiment exprés tractarem les seues dades personals per a:

 • El desenvolupament de comunicacions comercials, tant generals com personalitzades, per oferir productes i/o serveis d'empreses participades o col·laboradores (CAJA DE SEGUROS REUNIDOS Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., CASER). Aquestes comunicacions podran ser realitzades per qualsevol mitjà, inclosos els telemàtics.
 • El desenvolupament de comunicacions comercials, tant generals com personalitzades, per oferir productes i/o serveis de Caixa Ontinyent o empreses participades o col·laboradores (CAJA DE SEGURAOS REUNIDOS Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., CASER) tant en l'inici d'una relació precontractual com un cop acabada la relació contractual amb Caixa Ontinyent. Aquestes comunicacions podran ser realitzades per qualsevol mitjà, inclosos els telemàtics.
 • Enriquir amb dades obtingudes de fonts externes el seu perfil comercial, per oferir productes o serveis propis o d'empreses participades o col·laboradores, basant-se en el resultat d'aquest perfilat.


En cas que no autoritze el tractament de les seues dades per a les anteriors finalitats, no afectarà al manteniment o compliment de la relació contractual que manté amb Caixa Ontinyent.

Qui intervé?

Depenent de la relació contractual es poden establir els següents intervinents Titulars, Avalista/Garant, Autoritzat i Representant el tractament dels quals estarà legitimat per una relació contractual.

Com obtenim les seues dades?

De la informació que vostè ens proporciona a la signatura del contracte.
Empreses que proporcionen informació sobre la solvència patrimonial i morositat.

A qui li comunicarem les seues dades?

A Empreses participades o col·laboradores per/de Caixa Ontinyent CAJA DE SEGURAOS REUNIDOS Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., CASER) amb les següents finalitats:

 • Desenvolupar accions comercials de productes i serveis.
 • Contractar productes i/o serveis d'aquestes entitats.

Podran ser cedides a organismes públics, Agència Tributària, a jutges i tribunals i en definitiva a aquells amb qui Caixa Ontinyent tinga una obligació legal.

Durant quin termini emmagatzemarem les seues dades?

Tractarem les seues dades, sempre que siguen necessàries per a la finalitat per a la que van ser recollides i el temps establert per una obligació legal, a més a aquells casos en què, una vegada finalitzada la relació contractual, disposem del consentiment exprés per a l'enviament de comunicacions comercials.

Quins són els seus drets?

 • A saber si estem tractant les seues dades o no.
 • A accedir a les seues dades personals.
 • A sol·licitar la rectificació de les seues dades si són inexactes.
 • A sol·licitar la supressió de les seues dades si ja no són necessàries per als fins per als quals van ser recollides o si ens retira el consentiment atorgat.
 • A sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, en alguns supòsits, en aquest cas només es conservaran d'acord amb la normativa vigent.
 • A portar les seues dades, que li seran facilitades en un format estructurat, d'ús comú o lectura mecànica.
 • A presentar una reclamació davant el delegat de Protecció de Dades o davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o autoritat de control competent, si creu que no li hem atès correctament.
 • A revocar el consentiment per a cada finalitat específica, sense que això afecte a licitud del tractament basat en el consentiment exprés.

 

Com puc exercir els meus drets?

 • Disposem de formularis per a l'exercici dels seus drets; pot sol·licitar-los via correu electrònic o si ho preferiu, podeu fer servir els elaborats per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) o l'autoritat competent.
 • Aquestos formularis han d'anar signats electrònicament o ser acompanyats de còpia del DNI o document oficial en vigor que l'acredite.
 • Els formularis poden ser enviats:
  • o   per correu postal a l'adreça:
   Plaça Sant Domingo, 24, 46870 Ontinyent, València
   (A/A. Delegat de Protecció de Dades)
  • o   per correu electrònic a:

   fer clic ací.