Govern corporatiu i politica de remuneracions Descarregar app Venda d'entrades

Informació                           
a clients

En compliment de la normativa vigent de transparència i protecció del client de serveis financers, posem en el seu coneixement la següent informació:

• L'existència del Servei d'Atenció al Client de Caixa Ontinyent, Pça Sant Domingo, 24 - 46870 - ONTINYENT, www.caixaontinyent.es, on podran dirigir-se els interessats per a presentar les seues queixes i reclamacions, que seran ateses i resoltes en el termini màxim de DOS MESOS des de la seua recepció.

• Una vegada esgotada la via del Servei d'Atenció al Client, disposa dels següents Serveis on els interessats podran formular les seues queixes i reclamacions: 

1. Departament de Conducta de Mercat i Reclamacions del Banc d'Espanya:
C/ Alcalá, 48 28014 - MADRID
Telèfon: 901 545 400
Formulari de Queixes i Reclamacions del Banc d'Espanya per a Persones Físiques - Cumplimentació electrònica
Formulari de Queixes i Reclamacions del Banc d'Espanya per a Persones Jurídiques - Cumplimentació electrònica
Formulari de Queixes i Reclamaciones del Banc d'Espanya per a Persones Físicas y Jurídiques - Cumplimentació manuscrita
2. Departament d'Inversors de la Comisió Nacional del Mercat de Valors
C/ Edison, 428006 MADRID
Telèfon: 902 149 200
Formulari de Queixes i Reclamacions de la Comisió Nacional del Mercat de Valors
3. Servei de Reclamacions de la Direcció General de Assegurançes i Fondos de Pensions
Pº de la Castellana, nº 4428046 MADRID
Telèfon: 902 197 936
Formulari de Queixes i Reclamacions de la Direcció General de Assegurançes i Fondos de Pensions

• L'existència del Reglament per a la Defensa del Client de Caixa d'Estalvis i Mont de pietat d'Ontinyent, que regula el funcionament del Servei d'Atenció al Client així com el procediment de presentació i atenció de les queixes i reclamacions dels clients.


Les següents referències a la normativa de transparència i protecció del client de serveis financers:

• Ordre ECC/2502/2012 de 16 de novembre, que regula el procediment de presentació de reclamacions davant els serveis de reclamacions del B. d'Espanya, la CNMV i la Direc. Gral. d'Assegurances i Fons de Pensions.

• Reial Decret 303/2004, pel qual s'aprova el Reglament dels comissionats per a la defensa del client de serveis financers.

• Ordre ECO/734/2004 sobre els departaments i serveis d'atenció al client i el defensor del client de les entitats financeres.

• Capítol V de la Llei 44/2002, de 22 de novembre de mesures de reforma del sistema financer: Protecció de clients de serveis financers.

• Decret 77/1994, de 12 d'abril, pel qual es regulen les fulles de reclamacions dels consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana. 

• Orde EHA/2889/2011 de 28 d'Octubre, de transparència i protecció del cliente de servicis bancaris