My Account

  Introducció al MiFID

  Qué és MIFID

  MiFID (Markets in FInancial Instruments Directive) és una directiva europea que regula la prestació de serveis d'inversió, traslladada a la normativa espanyola per la Llei 47/2007, de 19 de desembre, per la qual es modifica la Llei 24/1988 del Mercat de Valors i el Reial decret 217/2008, de 15 de febrer, sobre el règim jurídic de serveis d'inversió i de les altres entitats que presten serveis d'inversió

  La directiva, la seua transposició i normes de desplegament perseguixen els següents objectius

  1. Harmonització del marc legal europeu, completant el mercat únic de serveis financers de la UE i introduint un règim regulatori comú per als serveis financers.

  2. Reforç de la protecció als inversors, a través d'un subministrament d'informació de major qualitat, una major transparència en els mercats de valors, el perfeccionament de les normes de conducta en la relació amb els clients, i l'aplicació del principi de millor execució per part de les ESI (Entitats de Serveis d'Inversió), consistent en l'obligació d'obtenir el millor resultat possible en executar ordres de clients.

  3. Augment de la competència, mitjançant la liberalització de determinats mercats i serveis financers.

  Tipus de clients MiFID

  Caixa Ontinyent considera clients MiFID aquells que tinguen o contracten qualsevol producte MiFID conforme es defineix més endavant.MiFID, amb l'objectiu d'oferir a cada client un nivell adequat d'informació i protecció sobre la base de la seua formació i experiència inversora, estableix tres categories o tipus de clients que es relacionen a continuació, per ordre de menor a major nivell de protecció a rebre de l'entitat de serveis d'inversió:

  1. Contraparte elegible: Inversors institucionals (empreses d'inversió, entitats de crèdit, companyies d'assegurances, vehicles d'inversió col·lectiva i les seues societats de gestió, etc.)

  2. Professional: clients que posseïsquen l'experiència, els coneixements i la qualificació necessàries per a prendre les seues pròpies decisions d'inversió i valorar correctament els riscos inherents a aquestes decisions.

  3. Detallistes: La resta de clients (particulars, autònoms, persones jurídiques, etc.) És la categoria que rep el màxim nivell de protecció, consistent entre altres coses, a rebre informació sobre la naturalesa i riscos dels instruments financers, centres d'execució d'ordres, despeses i costos associats als serveis i operacions, incentius; polítiques de millor execució d'ordres, de gestió dels conflictes d'interès i de salvaguarda d'actius.

  Caixa Ontinyent considera inicialment a tots els seus clients, excepte excepcions puntuals, com a minoristes, a fi d'atorgar-los el major grau de protección.un client minorista pot sol·licitar el seu tractament com a professional, havent de para açò remetre la seua sol·licitud per escrit a Caixa Ontinyent, qui procedirà a avaluar si el client posseeix coneixements i experiència adequats i, concretament, si compleix com a mínim dues dels següents criteris:

  1. Que haja realitzat en el mercat de valors que es tracte operacions per volum significatiu amb una freqüència mitjana de 10 per trimestre durant els quatre trimestres anteriors,

  2. Que el valor de la seua cartera d'instruments financers, formada per dipòsits d'efectiu i instruments financers, siga superior a 500.000 euros,

  3. Que ocupe o haja ocupat almenys durant un any un càrrec professional en el sector financer que requerisca coneixements sobre les operacions o els serveis previstos.

  Productes MIFID

  En compliment de la normativa MiFID, Caixa Ontinyent classifica els seus productes segons la seua complexitat i el seu nivell de risc, en tres grups diferenciats:

  Productes NO MIFID

  No resulten afectats per la normativa MiFID els següents productes:

  1. Comptes a la vista (comptes corrents, llibretes d'estalvi, estalvie regal)

  2. Dipòsits a tipus fix i variable.

  3. Dipòsits estructurats que garanteixen el principal al venciment.

  4. Préstecs de garantia real.

  5. Préstecs personals.

  6. Línies de crèdit.

  7. Assegurances.

  8. Fons de pensions.

  Productes MiFID – No complejos

  1. Acciones Renda Variable (Mercats regulats).

  2. Deute Públic (Bons, Obligacions, Lletres del Tesoro, Adquisició Temporal d'Actius, Pagarés).

  3. Fons d'Inversió, a excepció dels Fons Immobiliaris i els Hedge Funds.

  4. Obligacions i altres formes de deute titulizadas que no incorporen un derivat implícit.

  Productes MiFID – complejos

  1. Instruments financers derivats (Opcions, futurs, permutes i warrants...).

  2. Dipòsits estructurats no garantits.

  3. Renda Variable (Comprats no Regulats).

  4. Renda Fixa Privada.

  5. Participacions

  6. Preferents.

  7. Deute subordinat.

  8. Assegurances de canvi especulatius.

  9. Fons d'Inversió Immobiliaris, Hedge Funds.

  Adecuació del producte MiFID al client

  Per a avaluar si un producte MiFID és adequat per a un client, Caixa Ontinyent fa ús del test de conveniència, que conté un conjunt de preguntes sobre els coneixements i experiència del client en productes i mercats financers, que aquest ha d'emplenar.

  Només en el cas que el client prenga la iniciativa per a contractar un producte MiFID considerat no complex, Caixa Ontinyent no té l'obligació de valorar si el producte és adequat o no per al client, circumstància que Caixa Ontinyent advertirà, si escau, de forma fefaent.