My Account

   Informació a clients

   Un propòsit ferm de Caixa Ontinyent és la millora contínua en el servei que oferim als nostres clients, per a la consecució de la fi de la qual és inestimable la teua col·laboració. Per aquest motiu t'agraïm que ens faces arribar els teus suggeriments i ofertes, així com les teues consultes o sol·licituds que gustosament atendrem.

   D'altra banda, i en compliment de la normativa vigent de transparència i protecció del client de serveis financers, posem en el teu coneixement que en Caixa Ontinyent existeix un Servei d'Atenció al Client on també podràs dirigir-te per a presentar les teues queixes i reclamacions.

   Pots presentar les teues reclamacions en el formulari habilitat en la següent adreça web, www.caixaontinyent.es

   o presentant un escrit davant el Servei d'Atenció al Client de Caixa Ontinyent, situat en Pl. Santo Domingo, 24 - 46870 - ONTINYENT, o en qualsevol de les oficines de la nostra xarxa. 

   El Servei d'Atenció al Client disposa d'un termini d'un mes (si eres consumidor) - 15 dies hàbils en el cas dels serveis de pagament (sigues consumidor o empresa) - o dos mesos (si no eres consumidor), per a resoldre les reclamacions d'acord amb el seu reglament de funcionament. Én cas de disconformitat amb la resolució o si ha transcorregut el termini indicat sense que s'haja emès cap pronunciament, podràs realitzar la teua reclamació davant els serveis de reclamacions dels supervisors financers, en funció de la matèria que es tracte.

   Per a poder formular una reclamació davant de qualsevol d'aquests serveis has d'haver presentat prèviament, aquesta reclamació davant el Servei d'Atenció al Client. 

   1. Departament de Conducta de Mercat i Reclamacions del Banc d'Espanya:

   C/ Alcalá, 48 - 28014 MADRID

   Telèfon: 900 54 54 54

   -  Formulari per a realitzar una Consulta davant el Banc d'Espanya

   Formulari per a realitzar una Reclamació davant el Banc d'Espanya


   2.  Departament d'Inversors de la Comisió Nacional del Mercat de Valors:

   C/ Edison, 4 - 28006 MADRID

   Telèfon: 900 535 015

   - Formulari WEB de Queixes i Reclamacions de la Comissió Nacional del Mercat de Valors

   - Formulari de reclamacions i queixes per correu

   - Formulari de consultes per correu


   3. Servei de Reclamacions de la Direcció General d'Assegurançes i Fons de Pensions:

   Pº de la Castellana, nº 44 - 28046 MADRID

   Telèfon: 952 24 99 82

   - Formulari web per a reclamacions 

   - Formulari de reclamacions i consultes per correu


   Caixa Ontinyent disposa d'un Reglament per a la Defensa del Client, que regula el funcionament del Servei d'Atenció al Client i estableix el procediment de presentació i atenció de les queixes i reclamacions dels clients.

   En compliment amb el que es preveu en el Reglament (UE) núm. 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell del 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum s'insereix a continuació un enllaç a la plataforma de resolució de litigis en línia posada en marxa per la Comissió Europea a la qual podran recórrer els consumidors per a resoldre qualsevol discrepància o controvèrsia en relació als serveis prestats en línia. http://ec.europa.eu/odr.


   NORMATIVA.-

   A continuació, s'indiquen les següents referències a la normativa de transparència i protecció del client de serveis financers:

   • Circular 2/2019, de 29 de març, del Banc d'Espanya, sobre els requisits del Document Informatiu de les Comissions i de l'Estat de Comissions, i els llocs web de comparació de comptes de pagament, i que modifica la Circular 5/2012, de 27 de juny, a entitats de crèdit i proveïdors de serveis de pagament, sobre transparència dels serveis bancaris i responsabilitat en la concessió de préstecs.

   • Llei 5/2019 de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari.

   • Ordre ECE/228/2019, de 28 de febrer, sobre comptes de pagament bàsics, procediment de trasllat de comptes de pagament i requisits dels llocs web de comparació.

   • Reial decret llei 19/2018, de 23 de novembre, de serveis de pagament i altres mesures urgents en matèria financera.

   • Llei 7/2017, de 2 de novembre, per la qual s'incorpora a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2013/11/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, relativa a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum.

   • Ordre ECC/2502/2012, de 16 de novembre, per la qual es regula el procediment de presentació de reclamacions davant els serveis de reclamacions del Banc d'Espanya, la Comissió Nacional del Mercat de Valors i la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions.

   • RDL 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos.

   • Orde EHA/2889/2011 de 28 d'Octubre, de transparència i protecció del client de serveis bancaris.

   • Llei 16/2011 de 24 de juny, de contractes de Crèdit al Consum.

   • Orde EHA/1608/2010 de 14 de juny, sobre transparència de les condicions i requisits d'informació aplicables als serveis de pagament.

   • Llei 16/2009 de 13 de novembre, de Serveis de Pagament.

   • Directiva 2008/48/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'abril, relativa als contractes de crèdit al consum.

   • RDL 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

   • Ordre ECO/734/2004 sobre els departaments i serveis d'atenció al client i el defensor del client de les entitats financeres.

   • Llei 36/2003, d'11 de novembre, de mesures de reforma econòmica.

   • RDL 2/2003, de 25 d'abril, de mesures de reforma econòmica.

   • Capítol V de la Llei 44/2002, de 22 de novembre, de mesures de reforma del sistema financer: Protecció de clients de serveis financers.

   • Llei 7/1998 de 13 d'abril, sobre condicions generals de la contractació.

   • Decret 77/1994, de 12 d'abril, pel qual es regulen les fulles de reclamacions dels consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana.